Premio Apoxiomeo 2017Jurek Kralkowski- 80

Rispondi